Tema for kurssamling 7

 • Dag 19: Arbeid med par og familier
 • Dag 20: Endre systemer gjennom terapi
 • [Dag 21: Veiledning]

Læringsmål og -utbytte for kurssamlingen

 • Forstå når systemisk terapi er relevant
 • Få kunnskap om hvordan systemisk terapi kan forstås i sammenheng med andre terapiretninger
 • Lære om den terapeutiske holdning i systemisk terapi
 • Forstå selvforsterkende spiraler og ringvirkning mellom individ og system
 • Få kunnskap om forskningsgrunnlaget til systemisk terapi

 

Mer om systemisk terapi

Systemisk terapi er en fellesbetegnelse på flere retninger som anvendes hovedsakelig innen par- og familieterapi, eller der fokus på relasjon og kontekst står sentralt. Dette inkluderer par og familier som primært har relasjonelle vansker, slik som a) kommunikasjonsvansker og parkonflikter, b) terapi der én eller flere i familien har psykiske vansker hvor individualterapi ikke har ført fram, og c) partnerassistert terapi der den ene part gjennomgår behandling og partner eller resten av familien får hjelp til best mulig måte å takle disse.

Systemisk terapi bygger på kommunikasjonsteori, systemteori, kybernetikk og en postmoderne terapeutisk holdning. Terapeutens holdning er ydmyk og respektfull for klientens egen kunnskap om seg selv. Relasjon og kontekst vektlegges og det fokuseres på menneskets ressurser, potensial og resiliensevne. Man utforsker hvordan individuelle problemer innvirker på personene omkring, og hvordan uhensiktsmessige relasjoner og kontekster innvirker på individet. Retningen har et ‘her og nå’- fokus. Integrative problem centered metaframeworks  (IPCM, Russell et al., 2016) en orientering innen systemisk terapi som vil bli vektlagt. IPCM unngår rene sosialkonstruksjonistiske forståelser og tillater integrasjon av andre spesifikke modeller for forståelse av individ og system.

Systemisk terapi har vist tilnærmet samme effektstørrelse (0.80) som individuelle terapier (Carr, 2014; Gurman, 2015; Shadish & Baldwin, 2003), men viser også bedring på relasjonelle forhold, noe som især vil være viktig der en for eksempel anser familieforhold som medvirkende til at problemer oppstår eller vedlikeholdes. Av den grunn kan systemisk terapi bidra til å redusere risiko for tilbakefall.

Anbefalt lesning

Tilden, Terje (2014): Parterapi. I: L. E. O. Kennair og R. Hagen (red.), Psykoterapi, (s. 267-283). Oslo: Gyldendal Akademisk

Pinsof, W.M & Lebow, J.L (2005): Family Psychology. The Art of the Science.

Russel, W. P., Pinsof, W., Breulin, D. C., & Lebow, J. (2016). Integrative problem centered metaframeworks (IPCM) therapy. I: T. L. Sexton og J. Lebow, Handbook of family therapy, s. 530-544. New York: Routledge.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: