Eksistensielle og religiøse tema i terapi

“Gud og tro i terapirommet”

Fredag 20. mars 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 16.00. Registrering fra kl. 9.30.
 • Kursavgift: 1750,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Frist for påmelding er 13. mars. Ved avmelding senere enn 27. februar belastes hele kursavgiften.

 Hvordan kartlegge eksistensielle temaer og følelser, som sammenvevd med religiøs tro og trospåvirkning kan utgjøre en del av en psykisk lidelse?

Kurset vil ta for seg hvordan en arbeider systematisk med eksistensielle og religiøse tema i terapi.
Det gir innføring i:

 • klinisk religionspsykologi
 • teoretisk grunnlagsforståelse: eksistensiell, narrativ, affektiv og objektsrelasjonsteori
 • terapeutiske prinsipper og strategier for endring:
  • Adressere eksistensielle tema
  • Arbeide med narrative konklusjoner
  • Identifisere dynamiske og relasjonelle tema
  • Identifisere, differensiere og integrere affekt
 • hvordan utforske religiøse og andre metaforer i terapi
 • betydningen av mentalisering og metarefleksjon i møte med eksistensielle og religiøse opplevelser og meningsdannelse
 • betydningen av å forstå overføring og motoverføringsprosesser

Eksistensielt orientert behandling tar utgangspunkt i at  menneskers forestillinger om gud –  enten de tror eller ikke –  kan påvirke mennesker emosjonelt. I stedet for å se bort fra gudsforestillingene som uvitenskapelige, søker man å undersøke de indre bildene, hvilken rolle og funksjon de har , koblet opp til  følelser, eksistensielle temaer og meningsdannelse. Det tas utgangspunkt i psykiater Irvin  D. Yaloms teorier om at det ofte er forholdet til  de eksistensielle temaer som døden, mening, frihet og isolasjon (ensomhet) som må settes på dagsorden i terapi . Dette fordi  at måten å forholde seg til disse livstemaene er avgjørende i utvikling av psykopatologi, symptomdannelse og muligheter for heling.

Det skjelnes mellom Gud som objektiv eksistens og pasientenes psykologiske bilde av gud – mellom ”Gud” og ”gud”. Gud er et sentralt begrep i vår kultur. Alle har et forhold til begrepet enten man er positiv, likegyldig eller avvisende. Når det spørres om forholdet til Gud, åpner det seg mye i livshistorien på godt og ondt – noe som kan være sentralt for terapien.  Denne forståelsen er i tråd med  psykoanalytiker Ana- Maria Rizzuttos bidrag der gud ses på som en egen objektrepresentasjon, et overgangsobjekt . Poenget er i utgangspunktet ikke hva terapeuten tror, men hva pasienten tror. Det er med andre ord ingen forutsetning for å arbeide med gudsbilder og tro i terapirommet, at terapeuten har en religiøs tro. Terapeuten må derimot bevisst forholde seg til tematikken i terapi. Det vil bli gitt eksempler fra Vita-modellen ved Modum Bad.

GryStålset2

Kursholder Gry Stålsett er spesialpsykolog/PhD og har jobbet ved Modum Bad i drøyt 20 år. Hun har drevet behandling, forskning, veiledning, fagformidling og pasientundervisning. Hun har doktorgrad i eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon.

 

 

 

Målgruppe: Kurset er aktuelt for psykologer, spesialister i psykiatri,  terapeuter og andre som arbeider i eller utdanner seg til klinisk virksomhet innen psykisk helse. Det vil også være relevant for prester og sjelesørgere, selv om fokus vil være på terapiens mandat mht religiøse erfaringer.

Meritterende: Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri, Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Psykisk helse, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: