Psykiske lidelser i møtet mellom kulturer

Kultursensitiv forståelse av klinisk praksis

22. oktober 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1750,- inkl enkel lunsj.
 • Frist for påmelding: 25. september. Ved avmelding etter denne datoen belastes hele kursavgiften.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Dette kurset vil gi innblikk i:

 • Hvordan kan terapeuter dekonstruere forestillinger om behandling og forståelse av problemer og psykisk helse?
 • Hvordan utvikle behandlingstilbud som ivaretar menneskers unike utgangspunkt og er sensitiv for kulturelle verdier og normer?
 • Hvordan og hvorfor bruke kulturelle formuleringer i behandlingsplanlegging?
 • Hvordan kan man utvikle en kultursensitiv kommunikasjon og skifte kommunikasjonsstil fra direkte til mer indirekte praksis?
 • Hvordan kan vi best møte mennesker som kommer fra muntlige tradisjoner med mindre vekt på abstrakt tenkning?
 • Hvordan tilby god behandling til fatalister, anseelsesskadde og de som har “rolleskader”? Her vil man bl.a. se nærmere på traumebehandlingspraksis.
 • Hvordan skrive gode utredningsnotater som tydeliggjør pasientens kontekst?
 • Hvordan analysere makt og maktforhold mellom behandler og pasient?

Kursdeltagere vil få anvendt kulturelle formuleringer i praksis i løpet av kursdagen. Det vil brukes filmklipp med rollespill for å illustrere vesentlige poeng.

Vår psykologiske forståelse av psykiske lidelser og behandling er forankret i vestlig kultur. Dette er så selvfølgelig for oss at vi sjeldent tenker over at mennesker fra en annen bakgrunn, kan ha andre livsanskuelser som preger deres oppfatning av psykisk lidelse, hvordan den kommer til uttrykk og hva som er god behandling.

Å være i krise og streve med psykiske reaksjoner mens man samtidig møter behandlere som har et annet verdisett, kan være svært krevende og forvirrende. God behandling fordrer derfor at behandlere evner å skape trygg og respektfull dialog som kan utforske og bygge bro mellom ulike livsanskuelser, og på den måten bidra til sunn integrering.  Et fotfeste i sitt eget er en nødvendig forutsetning for å gå det nye i møte.

judithvdweeleKursholder og psykolog Judith van der Weele har i en årrekke arbeidet med kulturelle aspekter ved behandling. Hun er opptatt av å ha et ressursorientert perspektiv på flerkulturell identitet, og har i den anledning bl.a. ledet utreisekurs for utenriksdepartementet. Van der Weele har tidligere arbeidet for Alternativ til Vold, RVTS øst og i privat praksis. Hun har deltatt i utviklingen av kompetansehevingsprogrammet “Tryggere traumeterapeuter”. I dag er hun særlig opptatt av å utrede dysfunksjonelle forhold rundt minoritetsbarns oppvekst og foreldrenes mulighet for endring i samarbeid med det offentlige.

 

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre – og etterutdanningen innen allmennmedisin, og med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri. Det er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers veldikeholdsaktivitet, og Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: