Metakognitiv terapi ved generalisert angstlidelse (GAD)

Hvordan behandle GAD ved å endre metaantagelser?

Fredag 16. oktober 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

  • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: Kr. 1750,- (inkl. enkel lunsj).
  • Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn tre uker før kursdato belastes hele kursavgiften.
  • Begrenset antall deltakere.

GAD kalles gjerne angstens mor

Grunnen er at det sentrale kjennetegnet ved GAD er bekymring, en prosess som er tydelig på tvers av alle angstlidelsene. Tradisjonelt har GAD vært regnet som en vanskelig angstlidelse å behandle. En av årsakene til dette er at i motsetning til andre angstlidelser, feks sosial fobi, så er det ikke spesifikke situasjoner pasienten kan eksponeres mot. Problemet er bekymringene per se og bekymringene kan omhandle en rekke situasjoner. I metakognitiv terapi er ikke eksponering i sentrum for behandlingen, men derimot pasientens strategier for å regulere tanker og følelser i form av grubling, bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier. Antagelser om nytteverdien av å benytte disse strategiene utfordres (meta-antagelser) og man søker å etablere nye mestringsstrategier.

I dette kurset vil du:

  • Få en grunnleggende forståelse av sentrale prosesser ved GAD.
  • Lære å sette opp en GAD-kasusformulering basert på metakognitiv terapi.
  • Lære sentrale endringsteknikker ved metakognitiv behandling av GAD.

Arbeidsform: Forelesning og rollespill. Målgruppe for kurset er psykoterapeuter, psykologer, psykiatere.

Generalisert angstlidelse (GAD)

GAD er en angstlidelse som er preget av overdreven, ukontrollerbar bekymring om dagligdagse ting. Denne bekymringen står ikke i et fornuftig samsvar med selve kilden til bekymring. Personer som lider av GAD er ofte bekymret for en rekke forskjellige livsområder som helse, økonomi, død, familieproblemer, problemer med venner, samlivsproblemer eller vanskeligheter i forbindelse med arbeid. For at diagnosen skal kunne stilles, må bekymringene oppleves som et problem og føre til nedsatt funksjon.

Metakognitiv terapi ved GAD

I motsetning til andre terapiformer, som for eksempel kognitiv atferdsterapi eller eksponeringsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner eller habituering. Oppmerksomheten rettes mot pasientens tankestil, dvs. prosesser som bl.a. grubling og bekymring. Mange pasienter opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser.  De fokuserer på det som oppleves som truende, farlig eller negativt. Dermed opprettholdes angst og frykt. Ulike strategier for å mestre vanskelige følelser og tanker kan i mange tilfeller virke kortsiktig ved at frykt eller tristhet reduseres (for eksempel unnvikelse eller bruk av alkohol). Men problemet opprettholdes. Dette mønsteret omtales i metakognitiv terapi som kognitivt oppmerksomhetssyndrom (KOS) og består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og trusler, samt uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Metakognitiv terapi fokuserer på de opprettholdende faktorene som fører til at pasienter velger å gruble og bekymre seg. Eksempel på positive metakognisjoner ved bekymring og grubling kan være «hvis jeg tenker igjennom ting, er jeg forberedt”, eller «hvis jeg analyserer det som har skjedd,får jeg et svar”. Negative metakognisjoner omhandler tap av kontroll og en følelse av fare – for eksempel ”Hvis jeg ikke klarer å stoppe og tenke, klikker det for meg” eller ” De påtrengende bildene betyr at jeg i ferd med å bli gal”. Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre forskjellige metaantagelser som opprettholder det negative mønsteret (KOS), og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

Sverre Urnes JohnsonKursholder Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i “Prosjekt dobbeltkompetanse”. Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi. I tillegg til å drive egen praksis, foreleser han også om behandling av angstlidelser ved Universitet i Oslo.

 

 

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning innen psykiatri. Det er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: