Modum Bad-konferansen 2015: Traumebevissthet gir helse

Relasjoner som brister og relasjoner som bærer

 Fredag 30. oktober 2015 i Gamle Logen i Oslo – avholdt

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.45. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt):  Kr. 2500,-
 • Ved flere påmeldte fra samme virksomhet: 5-9 deltakere -10 %, 10 eller flere deltakere -20 %. Forutsetter felles påmelding. Oppgi dette i “annet”-feltet i påmeldingsskjemaet
 • Utvidet frist for påmelding er 15. oktober. Ved avmelding etter 2. oktober belastes hele deltakeravgiften

Altfor mange mennesker utsettes for vold, omsorgssvikt, overgrep og emosjonell neglekt i løpet av sin oppvekst. Når slike traumatiske hendelser skjer i nære relasjoner, påvirkes livet til barn, unge og voksne negativt på omfattende måter. Dette kalles relasjonelle traumer og kan ramme familier i flere generasjoner på en måte som forringer livskvaliteten betydelig.

Økt bevissthet om relasjonelle traumer

Vi ønsker alle å bidra til å forebygge at relasjonelle traumer skjer, stoppe pågående traumatisering, og behandle den smerte og lidelse som følger av slike erfaringer. Vi vet at sårene fra relasjonelle traumer kommer til syne på ulike måter. Spørsmålene er mange og utfordrende: Hva skal vi se etter? Hva må vi forstå? Hva bør vi gjøre? Hvordan kan vi møte enkeltpersoner og familier på en bedre måte? Kunnskap om relasjonelle traumer kan gjøre det mulig å forstå atferd, følelser og reaksjoner som ellers ville være vanskelige å begripe.

Med Modum Bad-konferansen 2015 ønsker vi å bidra til at alle som gjennom sitt arbeid har kontakt med mennesker med traumereaksjoner får økt bevissthet om relasjonelle traumer. Vi vil gi inspirasjon til å skaffe seg mer kunnskap, som igjen bidrar til refleksjonsrom og handlekraft.

Målgruppen for konferansen er bred

Vi inviterer ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevern, familievern, BUP, DPS, skole, barnehage, politi, rettsvesen, kirke/trossamfunn – og andre som møter mennesker med traumeerfaringer. Å samle alle til et felles fokus oppleves nødvendig. Vi har alle et ansvar for å spre kunnskap fra ulike fagområder og på den måten sørge for god forebygging, forståelse og behandling.

Meritterende

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 7 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri. Den er godkjent av Norsk psykologforening som 8 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 8 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse. Den er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.


 På programmet (med forbehold om endringer):

 • Når overveldende livshendelser blir til traumelidelser

  • Hva er et relasjonstraume? Hva gjør vedvarende traumer og omsorgssvikt med hjernens utvikling?
   Mogens Albæk (psykologspesialist og fagsjef ved RVTS sør)
  • Symptomenes logikk. Det kroppslige avtrykket
   Ingunn Holbæk (psykologspesialist ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo)
  • Hvordan forstå det vonde som skjer i nære relasjoner?
   Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi ved Universitetet i Oslo)
 • Trygghet gir godt psykologisk immunforsvar

  • Relasjonstraumer påvirker tilknytningskvalitet. Om foreldres omsorgsevne, barns utvikling og “Circle of Security”
   Ida Brandtzæg (psykologspesialist ved Nic Waals institutt, Oslo)
  • Tilknytning og selvbilde
   Kari Halstensen (psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bad)
 • Fra fragmenterte deler til helt liv

  • Hvordan hjelpe barn til å snakke om krenkelser og overgrep?
   Annett Berntsberg Eck (medlem i Stortingets Kompetansegruppe for utsatte og pårørende)
  • Hvordan møte mennesker med komplekse traumelidelser? Om stabiliseringsarbeid og toleransevinduet
   Arild Jervell (psykiater ved Modum Bads avdeling for traumebehandling)
  • Hvordan styrke familier med relasjonstraumer? Når er familiebehandling hensiktsmessig? Om betydningen av å samordne hjelpetiltak
   Hilde Opstvedt (psykologspesialist/familieterapeut ved Modum Bads senter for familie og samliv)
  • Indre medfølelse i praksis
   Katinka Salvesen (psykologspesialist ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo)
  • Sjelesørgerisk vignett: En perle for verdighet
   Inger Ma Bjønnes (sykehusprest ved Modum Bad)
  • En reise mot håp – en stemme om håpets betydning når livet har gitt tap og traumer
   Marit Louise Grønvik Barlaup (sosionom, sanger og formidler). Helge Nysted akkompagnerer på flygel.

Vi er glade og stolte over at barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne åpner konferansen

HorneSolveig Horne er barne-, likestillings- og inkluderingsminister i Regjeringen Solberg. Hun har blant annet ansvaret for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv. Hun leder arbeidet med Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”  som inneholder 43 prioriterte tiltak og er en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. -Tiltaksplanen skal hjelpe alle oss som har ansvar for barn til å ha mer mot, se mer, høre mer og handle mer. Vi må jobbe sammen for å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier Horne.


 Bidragsyterne:

Vetlesen

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi med ondskap som hovedinteresse. Vetlesen regnes som en av landets mest produktive filosofer. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. “Frihetens forvandling” og “Studier i ondskap”. Han var en periode også skribent i Morgenbladet. Vetlesen var medlem av Lovutvalget for utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige.

 

 

AlbækMogens Albæk er fagsjef ved RVTS Sør. Han er spesialist i klinisk psykologi med videreutdanning innen psykiske traumer fra Harvard. Han har arbeidet som kliniker og leder innen spesialisthelsetjenesten, klinisk psykologisk behandling, organisasjonspsykologi, forskning og utviklingsarbeid. Albæk er opptatt av å bistå gode fagfolk i å bli enda bedre, og å løfte frem “profesjonell kjærlighet” som den beste hjelpen til krenkede mennesker.

 

 

BrandtzægIda Brandtzæg er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Hun underviser på flere nivåer og koordinerer videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Brandtzæg er supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security, og har i publikasjoner vært opptatt av små barns psykiske helse og tilknytningsbasert behandling.

 

 

Berntsberg EckAnnett Berntsberg Eck jobber som administrasjonssjef i et mediebyrå i Oslo. Tidligere har hun jobbet med vanskeligstilt ungdom på videregående skole og mennesker med psykisk utviklingshemming. Etter henleggelse av egen anmeldelse i 2011 har hun engasjert seg sterkt for å sette seksuelle overgrep på dagsorden. Hun har gjort et stort politisk arbeid som har bidratt til at foreldelsesfrister for seksuelle overgrep og drap ble fjernet juni 2014. Hun sitter i en Kompetansegruppe på Stortinget som jobber for å bedre system og oppfølging av utsatte og pårørende for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

 

 

EnreisemothåpEn reise mot håp er en konsertforestilling som tar deg med på en nær og sann reise fra barndom, ungdom og inn i voksenlivet hos ei jente som aldri helt gir opp håpet. Hva overgrep og krenkelser i barne- og ungdomsår kan gjøre med tanker og følelser er et gjennomgående tema i konsertforestillingen. På samme tid er håpet der som en rød tråd gjennom det hele, og hva som kan bidra til å gi håp blir tematisert. Initiativtager Marit Louise Barlaup har i mange år jobbet med traumatiserte kvinner, og formidling av håp er drivkraften og årsaken til at hun vil dele sin historie. Hun vil gi oss et utdrag fra konsertforestillingen.

 

 

Helge Nysted

Helge Nysted jobber til daglig med en rekke profilerte artister; han er Siri Nilsens faste pianist, og har turnert med sangere som Inger Lise Rypdal, Ingebjørg Bratland og Torstein Sødal. Sammen med trompetisten Arne Hiorth har han gitt ut duo-albumet “Snø”. Han driver musikkproduksjonsselskapet Dryhill Productions sammen med sin bror Tarjei Nysted, og er aktiv som instruktør og kapellmester for oppsetninger, samt produsent og koordinator for turnéer og forestillinger. Nysted har i en årrekke vært musikalsk ansvarlig og pianist for studentgudstjenestene i Slottskapellet i Oslo, og jobber fra og med høsten 2015 som kirkemusiker i Modum menighet.

 

 

Psykolog Ingunn HolbækIngunn Holbæk er psykologspesialist med fordypning i traumebehandling. Hun har vært tilknyttet Modum Bads traumetilbud i 12 år. Hun startet Traumepoliklinikken i Oslo der hun i et team driver klinisk virksomhet i form av utredninger, individualterapier og gruppevirksomhet for personer med komplekse traumelidelser. Holbæk er en erfaren formidler og har deltatt i utvikling av psykoedukative opplegg om traumebehandling, bl.a. RVTS-Østs videreutdanning «Tryggere traumeterapeuter» og Traumepoliklinikkens bok «Tilbake til nåtid».

 

 

HalstensenKari Halstensen er psykolog/siviløkonom og har jobbet som kliniker tilknyttet VITA-behandlingen ved Modum Bad siden 2005. Hun er fortiden i forskningspermisjon for å jobbe med en doktoravhandling om tilknytning i religionspsykologisk perspektiv. Avhandlingsarbeidet hennes har akademisk forankring på Det teologiske menighetsfakultet (MF). Halstensen har en toårig klinisk utdannelse i traumeterapi og har gjennom hele sin praksis som kliniker jobbet mye med traumatiserte pasienter. Hun er videre opptatt av å formidle lett tilgjengelig kunnskap om menneskets fascinerende og håpsbringende evne til å reparere relasjonelle skader.

 

 

JervellArild Jervell er psykiater og har jobbet på Modum Bads traumeavdeling siden 2007 med individual- og gruppebehandling av pasienter med komplekse traumelidelser og dissosiative lidelser. Han er nå teamleder for traumegruppe 2 som har et spesielt fokus på kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger som sensorimotorisk psykoterapi. Jervell har undervist i mange ulike sammenhenger om forståelse og behandling av komplekse traumer. Han er interessert i alt som kan være til hjelp for mennesker som har vært traumatisert, og anser seg selv ikke som ferdig utlært.

 

 

OpstvedtHilde Opstvedt er psykologspesialist med fordypning i klinisk familiepsykologi. Hun har også videreutdanning i systemisk terapi og veiledning, grunnutdanning i karakteranalyse, videreutdanning i traumelidelser og er sertifisert i Circle of Security Parenting DVD. Opstvedt har lang klinisk erfaring fra familievernkontor og privat praksis. Hun har arbeidet på Modum Bad siden 2005 og vært ansatt ved Senter for familie og samliv de siste sju årene.

 

 

Katinka SalvesenKatinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. Salvesen er opptatt av evnen til oppmerksomt nærvær og å behandle seg selv med vennlighet som virksomt i heling av traumer. Hun har sammen med Malin Wästlund skrevet boken «Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer».

 

 

Inger Ma BjønnesInger Ma Bjønnes har siden 1997 vært ansatt som sykehusprest og sjelesørger på Modum Bad, hvor hun bl.a. har vært nært knyttet til Traumeavdelingen. Tidligere har hun arbeidet som menighetsprest i Oslo. Bjønnes er godkjent pastoralklinisk veileder (PKU-veileder). Hun er særskilt opptatt av hvordan relasjonstraumer virker inn på menneskers religiøse tro og opplevelse av mening, ansvar, skyld og skam, og sammenhengen mellom det sjelesørgeriske rom og gudstjenesterommet.

 

 

Dagens konferansier:

KloumanMarianne Klouman er leder for traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo fra 2014. Hun er psykologspesialist med videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi, sensorimotorisk psykoterapi, og fordypning i traumerelatert behandling. Klouman har arbeidet med å integrere traumeperspektivet ved Enhet for Gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS 2007-2014. Hun er engasjert i hestesentrert psykoterapi og leder fagrådet til “Hest og Helse”.Hun har gjennomgående vært opptatt av å normalisere menneskers reaksjoner på smertefulle hendelser, samt lete etter ressurser og potensiale for vekst og endring hos den enkelte.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: