Modum Bad-konferansen 2016: I møte med flyktninger

Hvordan styrke psykisk helse etter krig, terror og tortur? – avholdt

Fredag 28. oktober 2016 i Gamle Logen i Oslo

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): Ved påmelding innen 3. juni kr. 2100,-. Senere kr. 2600,-
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Forutsetter felles påmelding. Oppgi dette i “annet”-feltet i påmeldingsskjemaet
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%
 • Absolutt siste frist for påmelding er 21. oktober. Ved avmelding etter 30. september belastes hele deltakeravgiften.

Dagens flyktningsituasjon preger oss sterkt. Det er millioner av mennesker på flukt fra krig og katastrofer, og drøyt tretti tusen flyktninger fant veien til Norge i 2015. De fleste har opplevd forferdelige hendelser og tap, enten i hjemlandet eller på flukten hit. Mange er unge og helt alene, andre er familier med ansvar for små barn.

Hvordan gi god hjelp?

Hvordan kan vi tilby god hjelp til mennesker fra andre kulturer som har opplevd alvorlige krigshandlinger og tap – hvilke forhold må ligge til rette dersom vi skal få det til? Hvordan kan vi bidra til at deres traumatiske erfaringer ikke skal medføre psykisk lidelse i fremtiden? Hva kan gjøres under den første tiden for å forebygge dette, og tilrettelegge for å styrke livsmestring og menneskelige ressurser?

Målgruppen for konferansen er bred

Med Modum Bad-konferansen 2016 vil vi invitere ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av flyktninger, og alle som yter frivillig innsats, til økt kunnskap og bevissthet om flyktningers psykiske helse. Vi ønsker å stimulere til forståelse, dialog og håp i møte med en utfordrende virkelighet.

Meritterende

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 8 timers vedlikeholdsaktivitet, og Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Den er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 9 timer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 8 timer for ergoterapispesialister i Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.


 På programmet (med forbehold om endringer):

 • Flyktninger og psykisk helse – helsemessige utfordringer og forpliktelser i flyktningmottakende land

  Nora Sveaass (førsteamanuensis ved psykologisk institutt, UiO, leder av NPFs menneskerettighetsutvalg og medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur)

 • Har flyktninger utbytte av eksponeringsterapi for PTSD?

  Finn-Magnus Borge (PhD i klinisk psykologi, psykologspesialist ved Modum Bads avdeling for angstlidelser) og Asle Hoffart (dr. psychol, seniorforsker ved Modum Bad og professor II ved psykologisk institutt, UiO)

 • Psykologisk behandling og psykososial rehabilitering av torturoverlevere

  Joar Øveraas Halvorsen (klinisk psykolog, PhD fra NTNU med fokus på effekt av behandling for psykologiske følgetilstander etter tortur)

 • Fluktens skjulte skjebne: Å vinne livet, men miste seg selv

  Zemir Popovac (psykologspesialist hos Favne Psykologbistand i Oslo , tidligere flyktning fra Bosnia)

 • Må alt snakkes om? Vår kulturs betydning for hvordan vi forstår traumebehandling

  Judith van der Weele (psykologspesialist hos Van der Weele as, erfaring fra bl.a. RVTS øst og Alternativ til vold, sentral innen arbeid med kompleks traumatisering og kultursensitiv praksis) og Cecilie Kolflaath Larsen (psykologspesialist hos Van der Weele as, erfaring bl.a. fra Alternativ til vold, Ullersmo landsfengsel og som skolepsykolog i Kina)

 • EXIT – om å skape en ny mulighet. Kunst- og uttrykksterapi for nyankomne enslige mindreårige asylsøkergutter ved transittmottak

  Melinda Ashley Meyer (PhD og MA i Expressive Arts, leder av Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon, prosjektleder HSN og Professor ved EGS i Sveits)

 • Hvem er jeg uten de andre? Erfaringer fra grupper for mennesker fastlåst i traumesymptomer etter krig, flukt og fangenskap

  Annika With (kunst- og uttrykksterapeut ved Modum Bads traumepoliklinikk, videreutdannet i  sensorimotorisk psykoterapi, EMDR og Narrativ eksponeringsterapi) og Irene Michalopoulos (psykologspesialist ved Modum Bads traumepoliklinikk, spesialisert innen behandling av komplekse traumelidelser og videreutdannet i sensorimotorisk psykoterapi)


Bidragsyterne:

INNLEDER: Jan Egeland , Generalsekretær i Flyktninghjelpen
Foto: Tom Henning Bratlie

 

 

 

Nora SveaassNora Sveaass er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun leder menneskerettighetsutvalget i Norsk psykologforening og er medlem av FNs underkomite for forebygging av tortur. Sveaass forsker på flyktninger, menneskerettsbrudd og psykologiske konsekvenser av tortur og vold samt behandling og rehabilitering av ofre for tortur og vold. Hun har tidligere jobbet som sjefpsykolog ved Psykososialt senter for flyktninger ved UiO, og var seniorforsker og seksjonssjef for flyktninghelse og tvungen migrasjon ved NKVTS. Hun mottok Bjørn Kristiansens minnepris fra Norsk Psykologforening i 1996 og Amnesty Internationals menneskerettighetspris for 2009. Hun er aktuell med boken “Hva skal vi med menneskerettigheter? – Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid” (sammen med Elisabeth Gording Stang).

 

Psykolog og forsker Finn Magnus BorgeFinn Magnus Borge har en doktorgrad i klinisk psykologi som omhandler behandling av sosial fobi. Borge har arbeidet spesifikt med angstlidelser i 20 år, og har blant annet vært protokoll-terapeut i tre forskjellige randomiserte kliniske studier som omhandler behandling av angstlidelser. Borge arbeider som psykologspesialist ved angstavdelingen på Modum Bad.

 

 

Asle Hoffart, dr. psychol., er seniorforsker ved Modum Bads forskningsinstitutt, og professor II ved UIO. Han har forsket på behandling av angstlidelser og personlighetsforstyrrelser i mer enn 25 år. Han har implementert empirisk validerte kognitive behandlingsmodeller i klinikken. Han har samarbeidet med internasjonalt ledende forskere på behandling av angstlidelser og har undersøkt virkningsmekanismer. Han har bred undervisningserfaring og har veiledet utallige kandidater både i cand.psychol.-studiet og i ulike dr.gradsprogrammer.

 

 

Joar Øveraas HalvorsenJoar Øveraas Halvorsen er klinisk psykolog og har en doktorgrad i klinisk voksenpsykologi fra NTNU med fokus på behandling av psykologiske følgetilstander etter tortur. Han arbeider for tiden som klinisk psykolog ved en allmennpoliklinikk og som postdoktor ved Poliklinikk for traumer og PTSD, Nidaros DPS.

 

 

Zemir PopovacZemir Popovac er psykologspesialist ved Favne Psykologbistand. Han arbeider daglig med behandling av pasienter med angst, depresjon og relasjonsvansker, og har i flere år jobbet i spesialisthelsetjenesten. Han veileder helsepersonell og underviser ved høgskolen i Gjøvik, og har spesialkompetanse innenfor behandling av personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Popovacs bakgrunn som krigsflyktning, kombinert med hans kompetanse som psykolog, gir ham en ganske unik mulighet til å reflektere over problemstillinger realtert til flyktningtilværelsen.

 

 

Judith van der Weele

Judith van der Weele er psykologspesialist med egen praksis. Hun har gjennom mange år vært en av landets ledende fagpersoner innen arbeid med kompleks traumatisering og kultursensitiv praksis. Hun har bl.a. jobbet i Alternativ til Vold, med ansvar for utvikling av et psykologtilbud ved Oslo Krisesenter. Hun har hatt ansvar for et prosjekt for å styrke klinisk kompetanse i arbeidet med familievoldssaker hos etniske minoriteter. Hun har også jobbet som spesialrådgiver ved RVTS-Ø, hvor hun hadde ansvar for kompetansehevning i arbeidet med vold og traumer i spesialisthelsetjenesten. I dag er hun særlig opptatt av å utrede dysfunksjonelle forhold rundt minoritetsbarns oppvekst og foreldrenes mulighet for endring i samarbeid med det offentlige.

 

Melinda Meyer

Melinda Ashley Meyer har PhD og MA i Expressive Arts. Hun er psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Hun arbeider som administrativ og pedagogisk leder av Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT). Meyer er professor ved   European Graduate School (EGS)​ og programleder av Master i Expressive Arts in Conflict Transformation and Peace building.  Hun har skrevet bøker, artikler, rapporter, bokkapitler og laget tre filmer: “Tilbake til livet”, “I eksil fra kroppen” og “EXIT”.

 

 

Annika WithAnnika With er skuespiller og kunst- og utrykksterapeut. Hun har lang erfaring innen traumebehandling og er videreutdannet i sensorimotorisk psykoterapi, EMDR og Narrativ eksponeringsterapi. Hun har bred erfaring med gruppevirksomhet både for etnisk norske og minoriteter i Norge, i tillegg til lang erfaring med individualterapier og undervisning for personer med komplekse traumelidelser. Hun var med å starte opp traumepoliklinikken Modum Bad, i Oslo i 2008. With er medforfatter av flere bøker og har bl.a. arbeidet med å utarbeide undervisningsopplegg for hjelpere og overlevende etter seksualisert vold i Kongo. Hun har undervist fast for RVTS-Øst videreutdanning «Tryggere Traumeterapeuter», i tillegg til rådgivende arbeid.

 

Psykologspesialist Irene MichalopoulosIrene Michalopoulos er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har arbeidet ved Modum Bads traumepoliklinikk siden 2012. Hun er spesialisert innen traumeforståelse og behandling av komplekse traumelidelser med videreutdanning innen sensorimotorisk psykoterapi. Michalopoulos er utdannet gruppeterapeut fra IGA med har bred erfaring fra å drive ulike typer grupper; samtalegrupper, psykoedukative grupper, kroppsorienterte grupper, kreative grupper og hesteassistert terapi. Hun har gjort feltarbeid og skrevet hovedoppgave innen kulturpsykologi.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: