Modum Bad-konferansen 2019

Traume-overlevere i arbeid og skole:

Hva er gode tiltak for best mulig inkludering av mennesker med relasjonstraumer?

 • Fredag 25. oktober 2019 i Gamle Logen, Oslo – avholdt
 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.00. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt):  Kr. 2900,-
 • Utvidet påmeldingsfrist: 18. oktober. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 27. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Oppgi dette i «annet»-feltet i påmeldingsskjemaet. NB! Rabatt forutsetter felles fakturaadresse. Ta kontakt på kurs@modum-bad.no eller tlf. 32749400
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%

Å kunne være i jobb eller skole er svært viktig for den enkeltes psykiske helse og livskvalitet. I tillegg er høy yrkesdeltakelse nødvendig for verdiskapingen i samfunnet vårt. Mange mennesker har senvirkninger etter oppvekst med overgrep og omsorgssvikt, og strever på mange og sammensatte måter – ikke minst med å fungere i skole- og arbeidsliv. De har vokst opp med så mye frykt og så lite omsorg at de har utviklet det man på fagspråket kaller komplekse traumelidelser. Disse menneskene er samtidig ofte ressurssterke og pliktoppfyllende, og klarer dermed å skjule mye av sin lidelse for omgivelsene. De kan ha et sterkt ønske om å delta i skole- og arbeidsliv, men opplever ofte at det mangler kunnskap for å tilrettelegge for dette.

 • Hva innebærer det å leve med relasjonstraumer og hvilke konsekvenser får det for skole- og arbeidsliv?
 • Hvordan sikre god inngang til arbeidslivet?
 • Hva kan man forvente av en elev, student eller ansatt med kompleks traumelidelse?

Bidrag til inkluderingsdugnaden

I Norge i dag står en bekymringsfullt stor andel av den voksne befolkningen utenfor arbeidslivet. Regjeringen har derfor lansert en omfattende inkluderingsdugnad for å få flere i jobb. Blant satsingene i 2019 er 55 millioner kroner til individuell jobbstøtte, en ordning for å hjelpe personer med psykiske helseplager inn i arbeid.

Modum Bad har bred kompetanse på behandling av personer med komplekse traumelidelser.
Med årets konferanse ønsker vi å gjøre en innsats i inkluderingsdugnaden ved å bidra til at ansatte innen psykisk helse, skole/utdanning, skolehelse, NAV, bemanning, attføring, frivillig sektor og alle arbeidsgivere, beslutningstakere og andre engasjerte – sammen med den det gjelder – kan skape fleksible og gode løsninger!

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng holder åpningsinnlegget


På programmet står bl.a. (med forbehold om endringer)

 • Hva er det som er så komplekst med komplekse traumelidelser?
  Oddrun Solberg, psykologspesialist ved Traumeavdelingen, Modum Bad
 • «Jeg ville jo så gjerne jobbe!» Traume-overlever og arbeidsgiver deler sine erfaringer om tilrettelegging på arbeidsplassen.
  Hildegunn Nergaard, leder av Modum Bads brukerutvalg, i samtale med sin tidligere leder Lise Torgersen, NAV Drammen
 • Begge deler like nødvendig! Samtidig behandling og arbeidsoppfølging ga godt resultat.
  Marit, tidligere pasient, i samtale med Ingrid Li, medarbeider ved Fontenehuset i Oslo
 • Kan vi få flere mennesker med komplekse traumelidelser i jobb? Innspill til bevisstgjøring og praktisk tilrettelegging.
  Oddrun Solberg, psykologspesialist ved Traumeavdelingen, Modum Bad
 • Sammenhengen mellom traumeplager og vansker på skolen: Hvordan gjøre hverdagen lettere for elever med relasjonstraumer?
  Torunn Støren, psykologspesialist ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo
 • Utdanning, arbeid og økt selvstendighet: Psykoterapi for unge voksne.
  Pål Gunnar Ulvenes, psykologspesialist/PhD/analysesjef, Linne Melsom, psykolog/doktorgradsstipendiat, og Mikkel Eielsen, lege/doktorgradsstipendiat ved Modum Bads forskningsinstitutt

Meritterende:

Konferansen er godkjent av:

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen arbeidsmedisin og innen barne- og ungdomspsykiatri, og for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund med totalt 6 timer meritterende i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området konferansen er relevant for
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse, Arbeidshelse og Folkehelse

Foreleserne:

Oddrun Solberg er spesialist i klinisk arbeidspsykologi og jobber på Modum Bad, ved avdeling for traumelidelser. Hun er fra tidligere utdannet teolog. I tillegg til å ha erfaring med rus og spiseforstyrrelser, har hun i flere år jobbet med fokus på å få sykemeldte mennesker med lettere og sammensatte lidelser tilbake i jobb, både i regi av NAV og Helse Sør-Øst. Hun er i denne sammenhengen opptatt av å kombinere sin kunnskap fra feltene tilbakeføring til jobb og traumefeltet. Om sine innlegg på konferansen sier hun: “Mennesker med komplekse traumelidelser har omfattende plager som hemmer deres livsutfoldelse i stor grad, og jeg mener det er avgjørende at flere aktører i samfunnet enn terapeuter får kunnskap om dette. Jeg er opptatt av å formidle fagkunnskap på en enkel og forståelig måte, og håper at jeg gjennom dette kan skape større forståelse for hva disse menneskene sliter med og en mulighet for å tilrettelegge slik at de kan få en mulighet til å bidra i samfunnet.”

 


Hildegunn Nergaard er utdannet advokatsekretær og tollinspektør. Hun har bred erfaring med arbeid i tollvesenet, Toll- og avgiftsdirektoratets juridiske avdeling, og senere som førstekonsulent i daværende trygdekontor og etterhvert NAV, der hun arbeidet med oppfølging av sykmeldte og på Team System og Fagstøtte. Gjennom sitt arbeide var hun i 3 år involvert i forebyggende arbeid mot rus og vold i samarbeid med organisasjonen MOT, og sier: «Vi reiste rundt på ungdomsskoler og holdt foredrag for elever, lærere og foreldre som en del av vår ordinære jobb som tollinspektører. Dette er de 3 beste årene i hele min karriere.» Hildegunn har en kompleks PTSD og har siden sommeren 2017 vært 100% ufør. Hun jobber nå som frivillig en halv dag i uka hos «To søstre» kafé og butikk: «De timene jeg er der, er jeg bevisst på å dyrke den «friske delen» av meg». Høsten 2017 ble hun bedt om delta i og valgt til å lede Modum Bads brukerutvalg, og opplever det som godt å kunne bruke sin avklarte traumehistorie på en hensiktsmessig måte. Hun sitter i ekspertpanel i regi av NKVTS. Om sitt bidrag på årets konferanse sier hun: «I løpet av mine år i arbeidslivet, så ser jeg helt klart i ettertid at jeg både burde, og kunne, ha fått bedre tilrettelegging på et langt tidligere tidspunkt enn jeg faktisk fikk. Årsaken til at jeg ikke etterspurte og ikke fikk egnet tilrettelegging tidligere, tror jeg er ganske lik for mange med en livshistorie lik min egen. Dette gjør meg sikker på at det som jeg skal snakke om i dette foredraget er viktig.»

Sammen med Hildegunn stiller hennes tidligere leder Lise Torgersen, som er avdelingsleder i System og Fagstøtte i NAV Drammen. Hun er lederutdannet fra Drammen kommune, har ca 15 års ledererfaring fra offentlig virksomhet og har i senere år tatt flere aktuell delstudier innen ledelse. NAVs visjon «Vi gir mennesker muligheter» er også en rød tråd i utøvelsen av hennes lederrolle og hun kjennetegnes av en sosial innstilling samtidig som hun stiller krav og utfordrer.

 

 


Marit er tidligere pasient ved Modum Bads traumepoliklinikk. I foredraget “Begge deler like nødvendig! Samtidig behandling og arbeidsoppfølging ga godt resultat” samtaler hun og ergoterapeut Ingrid Li om sitt samarbeid ved Fontenehuset i Oslo. Ingrid har jobbet ved Fontenehuset de siste 11 årene og sier dette om arbeidet der: “Fontenehuset i Oslo er eit arbeidsretta rehabiliteringstilbod for personar som har eller har hatt psykisk sjukdom. På Fontenehuset har me moglegheita til å gje arbeidsoppfølging over tid. Me erfarar at langvarig oppfølging og gode relasjonar er nøkkelen til at mange som har stått utanfor arbeidslivet kan lykkast i jobb. På Fontenehuset jobbar medlemmar og ansatte saman for å drifta huset. Alle arbeidsoppgåver er knytta til den daglege drifta. Ein treng inga henvisning og bestem sjølv kva arbeidsoppgåver ein tek del i og kor ofte ein kjem. Me brukar arbeid som metode og mål. Mange av våre medlemmar har opplevd tap av sjølvkjensla og eigenverd. Gjennom deltaking i vårt arbeidsfellesskap kan ein få tilbake trua på seg sjølv og eit håp for framtida. Dette gjev eit utgangspunkt for å gje støtte til vegen vidare inn i arbeidslivet.”

 


Torunn Støren er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo, men arbeidet tidligere i poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge. Oppvekst med vold og overgrep, uforutsigbar og skremmende omsorg viser seg ofte som oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, lav mestringsfølelse og vansker i vennerelasjoner. Det er imidlertid ikke uvanlig å høre historier om skolen som et fristed, der det vonde kan komme på litt på avstand. Det gjør det mulig å oppnå gode skoleresultater, men forutsetter aktiv avspaltning av følelser og tanker knyttet til overgrep. Denne mestringsformen kan bidra til å skjule pågående vansker og til at man ikke får nødvendig forståelse og tilrettelegging. Innlegget vil adressere hva man som hjelper bør se etter, hvordan kan man forstå atferd som uttrykk for en tilpasning til overveldende hendelser og hva som kan være nyttig og konkret hjelp.

 


Pål Gunnar Ulvenes er spesialist i klinisk voksenpsykologi med doktorgrad, og er analysesjef ved Modum Bad. Han har flere års klinisk erfaring fra Avdeling for depressive lidelser ved Modum Bad. Han har også tidligere jobbet med voksne med rusproblematikk og ungdommer med traumeerfaringer. Han har gjennom karrieren vært opptatt av hva som virker for hvem, og startet med å forske på hva som virker i psykoterapi, men har senere vært involvert i utvikling av intervensjoner og behandlingsprogram for depresjoner på Modum Bad.

 

 


Linne Melsom er psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bads forskningsinstitutt. Hun forsker på endringsfaktorer i psykoterapiterapi, og er særlig opptatt av følelser i terapi, korttidsdynamisk terapi, og traumepsykologi. Linne har erfaring fra Avdeling for traumelidelser og Avdeling for depressive lidelser ved Modum Bad. Hun har også tidligere jobbet med voksne poliklinisk i spesialisthelsetjenesten, og med barn og ungdom i kommunehelsetjenesten.

 

 


Mikkel Eielsen er lege og doktorgradsstipendiat ved Modum Bads forskningsinstitutt, hvor han forsker på terapiprosesser. Han har erfaring fra poliklinikk samt døgnbehandling ved Avdeling for depressive lidelser og Avdeling for familiebehanding ved Modum Bad. Særlige faglige interesser er prosess- og utfallsforskning for depressive lidelser, affekter i psykoterapi, korttidsdynamisk terapi, deliberate practice.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: