Om Kildehuset

Kurs- og kompetansesenter

Fremmer psykisk helse, livskvalitet og gode relasjoner gjennom kunnskapsformidling, veiledning og erfaringsutveksling.

Kompetanse

Modum Bads samlede kompetanse

Kildehuset kurs- og kompetansesenter er organisert som en egen enhet med en fast ansatt fagstab. Formålet med virksomheten er å utvikle og gi tilbud som bygger på den samlede fagkompetansen ved Modum Bad. I tillegg til behandling, drives forebygging, forskning og faglig utviklingsarbeid.

Klinisk kompetanse

AngstlidelserAllmennpsykiatri - Depresjon og komplisert sorg - Komplekse traumelidelser - Spiseforstyrrelser - Par- og familiesamspill - ROP-lidelser - Utbrenthet

Helhetlig tilnærming

Vi har også kompetanse om eksistensielle aspekter knyttet til psykiske lidelser, betydningen av sjelesorghelsesportstemmebruk, og kunst og kultur innen psykisk helsearbeid.

Forebygging og helsefremmende arbeid

Omfanget av psykiske lidelser er skremmende høyt i Norge. Samtidig vet vi at psykiske lidelser kan forebygges gjennom kortvarige hjelpetilbud. Det er politisk vilje til å støtte tiltak med lav terskel, men behovet er langt fra dekket. Modum Bad har kompetanse, vilje og erfaring til å gi flere litt hjelp i tide.  Siden 1998 har 2000 leger fått ”litt hjelp” på Villa Sana. Mer enn 30 000 personer rundt i hele landet har deltatt på samlivskurset PREP. Kursopplegget ”Fortsatt Foreldre” er videreført av Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Nå gjør vi oss nye erfaringer med tilbudene Rask psykisk helsehjelp, Snarvei til hjelp og NettOpp - chat med fagpersoner.

Fagformidling og utviklingsarbeid

Kildehuset har egne ansatte og tilknyttede fagpersoner som har erfaring med å utvikle, tilpasse og spre kunnskap til pasientgrupper, pårørende, fagpersoner og allmennheten. Hovedarenaen for formidling er kurs og seminarer arrangert på Modum Bad. Andre viktige formidlingskanaler er media, publisering av faglitteratur, informasjons- og undervisningsmateriell og filmproduksjon.

Forskning

Ved Forskningsinstituttet drives behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg. Det har utgått doktoravhandlinger innenfor temaene angstlidelser, spiseforstyrrelser, fysisk aktivitet og psykiske lidelser, forløp av psykiske lidelser og religionspsykologi.

 

Tilbud

Et variert tilbud

Gjennom Kildehuset skaper Modum Bad arenaer for utvikling og utveksling av kompetanse mellom fagpersoner på ulike tjenestenivåer og innen ulike sektorer. Målet er å utvikle en variert meny av fagkurs og kortvarige tilbud for enkeltpersoner, par og familier. Vi finansierer tilbudene gjennom egenbetaling, prosjektmidler, støtte fra arbeidsgivere og offentlige midler.

For fagpersoner, enkeltpersoner og par

 For bedrifter og organisasjoner

  • Skreddersydde kurs
  • Formidling av foredragsholdere
  • Utleie av lokaler til personalseminarer

Avtaler om kurs og rådgivning for ansatte i

Ressurssenter

Kildehuset er en knutepunkt for Ressurssenteret for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Ressurssenteret er etablert som et samarbeid mellom Modum og Sigdal kommune, Buskerud fylkeskommune og Modum Bad for å fremme psykisk helse i regionen.

 Winter trees and blue sky

Kildehuset – historie og fremtid

Helsebringende kilde

Modum Bads historie strekker seg helt tilbake til Olav den Helliges tid, i følge legenden. Rundt år 990 e.kr rir Olav den hellige over moene. Hesten stopper og sparker i bakken, og det springer frem en jernholdig helsebringende kilde; St. Olafs kilde (i følge legenden).

Prins Carl i hengekøyenSt. Olafs kurbad

Kurstedet St. Olafs Bad åpnet 17. juni 1857  på Modum. Grunnlegger er legen Heinrich Arnold Thaulow. Blant de celebre gjester  var Henrik Ibsen, Edvard Munch, Aasmund O. Vinje og Prins Carl.

Kursted for revmatikere

I 1939 ble St. Olafs Bad solgt til Røde Kors som åpnet stedet for personer med revmatiske plager. I 1954 kjøpte Institusjonen Det kristne Hvilehjem og Nervesanatorium  Modum Bad.

Modum Bads Nervesanatorium

Grunnstenen for Modum Bads Nervesanatorium ble lagt i 1955 og  30. des. 1957 Modum Bads Nervesanatorium blir offisielt åpnet med plass til 64 pasienter. Siden har virksomheten stadig blitt utvidet med nye enheter.

Kildehuset_gmlKildehuset - Nysatsing i gammel ånd

Kildehuset kurs- og kompetansesenter er Modum Bads nysatsing, som ble etablert som egen enhet i januar 2012. Det er ikke nytt at Modum Bad arrangerer kurs og fagseminarer. Og ved Villa Sana og Traumepoliklinikken i Oslo utgjør nettopp kurs, veiledning og annen formidling en stor del av virksomheten. Samtidig er det noe nytt som skjer gjennom utviklingen av kurs- og kompetansesenteret: Institusjonen løfter i flokk for å realisere visjonen om å skape et sted hvor terskelen for å få hjelp er lav og hvor fagfolk kan utvikle og utveksle kunnskap.

Formidle kompetanse

Det blir lagt til rette for at mer av kompetansen i de kliniske avdelingene blir formidlet ut. Forebygging og fagformidling skal bli et prioritert arbeid. Ikke på toppen, på siden av eller på tross av den kliniske virksomheten. Kurs- og kompetansesenterets arbeid dreier seg derfor om å rydde plass, legge til rette og jobbe fram.  Samtidig som vi jobber for å skape, forbedre, bygge og strukturere, så er vi, som det går frem av nettsidene, i gang med å drifte en virksomhet.

Tiden krever det av oss

Bakgrunnen for nysatsingen er at tiden krever av oss at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode – på flere måter enn før. Omfanget av psykiske lidelser er høyt, og flere unge blir uføre. Svaret er ikke først og fremst mer behandling. For effekten av behandlingsmetoder og kapasiteten til å gi tilbud er begrenset. Svaret må heller være at flere får kortvarig hjelp  - i tide. Før lidelsen kvalifiserer for behandling. Før lidelsen fører til tap av arbeid, inntekt og sosiale relasjoner.

Forskning, klinisk kompetanse innenfor en bredt felt av psykiske lidelser, tilbakemelding fra brukere og erfaring med forebyggende arbeid, gir Modum Bad grunnlag for å formidle kunnskap om hvordan vi kan forstå, behandle og forebygge psykiske lidelser.  Ønsket er å bidra til å forebygge psykiske lidelser, og at kompetanse blir utvekslet mellom ulike tjenestenivåer innen psykisk helsevern. Slik tiden krever av oss. 

Kildehuset_byggingNytt bygg

Når vi først skulle bygge, ønsket vi å skape et sted å komme til som både står i stil med de eksisterende bygninger og som samtidig er annerledes og fremtidsrettet. Kildehusets arkitektur er utformet med inspirasjon fra det gamle badeanlegget. De to hovedbygningene, med undervisningslokaler og overnattingsfløy, er sentrert rundt en moderne versjon av det gamle Kildehuset ved Modum Bad: Et åttekantet hus med ornamenter og en liten kuppel på toppen. På midten av 1800-tallet lot våre forfedre seg inspirere av orientalsk stil, og blandet det med sveitsisk og norsk byggeskikk. Vi vil også skape et sted å komme som er litt annerledes. Kildehuset  bygges i flere trinn. Først gode læringslokaler som står ferdig til bruk i februar 2014, så en overnattingsfløy som er planlagt å stå ferdig utpå vårparten 2015.

 

  •  

    Våre støttespillere: