Kildehuset etablerer Et sted å komme til

 – for en vei videre når livet oppleves vanskelig

Et tilbud for mennesker som opplever kriser – og for deres hjelpere

Mange mennesker opplever kriser i sine liv. Det kan handle om barnedød, selvmord, drap, samlivsbrudd, jobbtap, trafikkulykke, alvorlig sykdom etc. Tilbudet de da møter kan være avgjørende for å motvirke at belastningen fører til lidelse som trenger behandling. I de fleste tilfeller er familie, lokale nettverk og offentlige tiltak som kommunal helsetjeneste og kriseteam tilstrekkelig for å møte krisene – men ikke alltid. Modum Bad mottar mange henvendelser om å stille opp i slike krisesituasjoner, men har til nå manglet finansiering for å kunne tilby dette på bred basis. På bakgrunn av en privat pengegave realiserer vi nå visjonen om å etablere Et sted å komme til for mennesker som opplever kriser og for deres hjelpere.

Personer som arbeider tett på mennesker i krise, er nemlig selv utsatt for store psykiske belastninger. Dette gjelder for eksempel ansatte i kriseteam, psykisk helsevern, barnevern, flyktningmottak med mer. Som gruppe har disse en forhøyet risiko for omsorgstretthet og utvikling av sykdom.

Kildehuset, Modum Bads avdeling for formidling og forebygging, tilbyr gjennom Et sted å komme til samlinger for ulike risikoutsatte målgrupper. På samlingene vil deltakerne få økt kunnskap om normale reaksjoner på unormale hendelser og krevende utfordringer, og de vil kunne lære nye mestringsstrategier. De vil få profesjonell rådgivning individuelt og i gruppe, og de vil dele erfaringer med mennesker som har opplevd noe av det samme som dem selv.

Det er et mål at Et sted å komme til skal bli et varig tilbud som utvides til flere målgrupper. Allerede fra etableringen av tilbudet har fokus vært på modellutvikling, kontinuerlig evaluering og ambisjoner om fremtidig forskning. Vi er svært takknemlig for den private pengegaven som gjorde det mulig å etablere tilbudet, og håper etter hvert på en statlig medfinansiering som kan sikre driften over tid. Vi er svært takknemlige for bidrag fra Extrastiftelsen i 2017 og 2018.

Det presiseres at Et sted å komme til er et forebyggende tiltak og ikke et tilbud for personer som er syke og i behov av helsehjelp.


For mer informasjon, ta kontakt på kurs@modum-bad.no


Gjennomførte samlinger:

  • Foreningen for hjertesyke barn

I 2019 samarbeidet vi med Foreningen for hjertesyke barn om en samling for familier som har mistet barn med hjertesykdom. Les mer om samlingen her: Familiesamling på Kildehuset 27. – 29. september 2019

  • LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Selvmord i familien oppleves ofte som en katastrofe for hvert enkelt familiemedlem. I tillegg kan det medføre store utfordringer for selve familiesamspillet. Sorgen oppleves og møtes forskjellig – både i omfang, intensitet og lengde. Det å prate om det vonde kan være vanskelig i en tid hvor alle er utfordret. Samtidig vet vi at fellesskapet i familien er ekstra viktig i denne perioden. Gjennom Et sted å komme til arrangerte Modum Bad både i 2016, 2017 og 2018 samlinger for familier som har mistet en ved selvmord.

  • LUB – landsforeningen uventet barnedød

LUB er til stede for alle som er berørt når et lite barn dør. De tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til hjelpeapparatet. LUB arbeider også for å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom forebyggende tiltak og støtte til forskning. Gjennom Et sted å komme til arrangerte Modum Bad i 2018 familiesamling for etterlatte ved uventet barnedød.

  • Barnevernet

Ansatte i barnevernet utsettes for store påkjenninger både menneskelig og profesjonelt, da de blir vitne til grove tilfeller av omsorgssvikt og barnemishandling.  De utfordres dessuten av tidspress og arbeidsmengde samt stor grad av stigmatisering i den offentlige debatt. Tall fra enkelte kommuner viser sykemelding helt opp imot 25% – 40% og gjennomtrekksraten på landsbasis har vært på over 30%. Dette er bekymringsfullt med tanke på den viktige rollen barnevernansatte har i samfunnet vårt. Gjennom Et sted å komme til arrangerte Modum Bad i 2016 to samlinger for ansatte i barnevernet.

  • Ansatte og frivillige som jobber med flyktninger

Millioner av flyktninger har de siste månedene strømmet gjennom Europa. Antallet som har funnet veien til Norge er mangedoblet på kort tid, og belastningen på viktige samfunnsstrukturer er stor. Gjennom Et sted å komme til arrangerte Modum Bad i 2016 en samling for ansatte og frivillige som jobber med flyktninger.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: