Kurset “Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring” henvender seg til NSF’s medlemmer som har personalansvar

Det gir rom til å

  • definere utfordringer og se veivalg
  • møte andre sykepleiere med lederansvar
  • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder

Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

Målsetting

  • styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle
  • forebygge utbrenning
  • fremme helse og livskvalitet

Alle som ønsker får mulighet til en individuell rådgivningssamtale på 45 minutter i løpet av kurset. Her gis du mulighet til å drøfte ulike utfordringer du måtte ha som leder med en erfaren fagperson .Vi kan gi råd og hjelpe deg til å se nye løsninger i utfordrende situasjoner. Tema kan for eksempel være konflikter, stress og lignende. Du kan også bruke timen til å bekrefte og styrke dine gode egenskaper som leder.

Kursavgift

Norsk Sykepleierforbund dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad. Du kan søke om støtte til reiseutgifter fra NSF. Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for tildeling i god tid.

OBS! Det er satt en grense på maksimalt 2 deltakere fra samme arbeidsgiver på samme kurs. Det må ha gått 3 år siden sist deltakelse på kurs, før man kan benytte kurstilbudet på nytt.

Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges.

Klikk her for informasjon om kurs i 2022

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: